خدمات ما

اهداف این موسسه، با توجه به رشد جمعیت در کشور و تلاش دستگاه ها و ارگان های مربوطه نسبت به خودکفایی و کاهش هزینه های سلامت و بهبود روند بهداشتی و درمانی و کاهش رنج مردم طبقۀ محروم جامعه و به جهت ساماندهی مشارکت های مردمی و خیرین به جهت حمایت از بیماران، و ساخت و تجهیز و بازسازی و توسعۀ بیمارستان ها در سراسر کشور و هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعۀ سلامت که در حال حاضر کمک های مردمی و خیرین نقش بسزایی را در این امر ایفا می‏کند. به ویژه در سطح بیمارستان های دانشگاهی، لذا لازم است به منظور افزایش نقش خیرین و تسهیل مشارکت های مردمی در کنار بیمارستان های دولتی، موسسۀ خیریۀ ویژۀ حمایت از آن بیمارستان و بیماران کم بضاعت در امر درمان تأسیس گردد؛ لذا بر آن شدیم تا اولین قدم را در سطح کشور در این مکان و در کنار بیمارستان آیت الله فیروزآبادی برداریم.